Loading

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.Toepasselijkheid.

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot SMART CAR REPAIR.

Onder Smart Reparaties wordt onder andere verstaan: spot repair: verven & spuiten, polieren, uitdeuken zonder spuiten, reparatie van velgen en polijsten van koplampen en overige kleine reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Onder Carrosserie Reparaties wordt onder andere verstaan auto spuiten, hagelschade, motorkap herstellen, spiegels vervangen en roest verwijderen en overige reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Het toevertrouwen van een voertuig aan SMART CAR REPAIR, ongeacht de oorzaak, houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

b. SMART CAR REPAIR wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: “de Klant”) van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de Klant onverminderd het voorgaande van toepassing zijn geworden prevaleren deze algemene voorwaarden.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2. Prijsopgave en opdrachtbon

a. Aanbiedingen en prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de uitvoering van de opdracht bemoeilijken.

b. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat er voor in dat hij de juiste en alle essentiële en gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht aan SMART CAR REPAIR heeft verstrekt.

c. Prijsopgaven zijn 30 kalenderdagen geldig. De prijsopgave vervalt indien de Klant deze niet binnen de termijn accepteert.

d Indien de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de aan de Klant verstrekte instructies niet goed zijn uitgevoerd, heeft SMART CAR REPAIR het recht om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten aan de Klant.

e. De vermelde (leverings)termijnen zijn gegeven ten titel van informatie en derhalve louter indicatief en niet fataal. SMART CAR REPAIR verbindt zich ertoe om de opdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden. De

Klant kan geen vergoeding noch terugbetaling van onkosten eisen vanwege de immobilisatie van zijn voertuig tijdens het uitvoeren van de opdracht. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

f. De op de opdrachtbon vermelde gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) zijn leidend en hebben voorrang op alle andere al dan niet publiekelijke informatie.

3. Uitvoering opdracht

a. SMART CAR REPAIR voert de opdracht uit conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

b. SMART CAR REPAIR heeft het recht om het werk door derden uit te laten voeren.

c. SMART CAR REPAIR kan de uitvoering van de opdracht weigeren of staken indien de informatie van de Klant onjuist of onvolledig is en/of indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

d. Door de Klant gegeven opdrachten zijn bindend voor de Klant. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, of indien de Klant eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van SMART CAR REPAIR minimaal begroot worden op 30% van het verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht van SMART CAR REPAIR om eventuele hogere schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

e. Vervangende zaken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de Klant op diens uitdrukkelijke verzoek, een en ander gedurende maximaal veertien (14) kalenderdagen na de uitvoering van de overeenkomst.

4. Betaling

a. Betaling dient te geschieden bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een factuur afgegeven.

b. SMART CAR REPAIR behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

c. SMART CAR REPAIR heeft het recht om het voertuig pas af te leveren na de voldoening van de factuur.

d. De Klant garandeert dat hij, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van SMART CAR REPAIR door zijn verzekeringsmaatschappij of een andere derde, zelf op eerste verzoek van SMART CAR REPAIR tot betaling van de factuur zal overgaan.

e. Onverminderd het voorgaande kan SMART CAR REPAIR op ieder moment aanvullende waarborgen vragen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

f. De Klant is wanneer hij enig bedrag niet tijdig voldoet in verzuim en hij is vanaf dat moment de wettelijke (zakelijke) rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de Klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Klant na het intreden van het verzuim niet binnen veertien (14) kalenderdagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% op het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van € 50.

g. De Klant is verplicht alle door SMART CAR REPAIR in redelijkheid gemaakte kosten (de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz.) te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

5. Levering

a. De levering geschiedt op het ogenblik dat het voertuig de plaatselijke vestiging – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – heeft verlaten. De voertuigen worden vervoerd voor risico van en op kosten van de Klant.

b. Afgesproken ophaaltermijnen dienen door de Klant nageleefd te worden. De risico’s van het voertuig gaan over op de Klant:

 • – na een termijn van 24 uur (op werkdagen) nadat de ophaaltermijn is verstreken;

 • – na een termijn van 48 uur (op werkdagen) nadat is aangekondigd dat het voertuig bij

  expertise als onherstelbaar wordt beschouwd;

 • – vanaf het moment dat het voertuig bij SMART CAR REPAIR wordt gehouden uit

  hoofde van het bepaalde onder artikel 4c van deze voorwaarden.

  Op het moment dat het risico is overgegaan op de Klant, conform de voorgaande zin, kan een forfaitaire dagvergoeding van € 20,00 voor staangeld worden aangerekend zonder dat enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onder andere bewaking wordt aanvaard, dit onverminderd het recht van SMART CAR REPAIR om haar daadwerkelijke schade te vorderen.

  6. Klachten

  a. Het voertuig en de werkzaamheden van SMART CAR REPAIR dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de factuur/afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waarvan SMART CAR REPAIR elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

  b. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Klant aan SMART CAR REPAIR te worden meegedeeld binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek. Een vordering ten aanzien van een gebrek moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken van het gebrek, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van een periode van twee jaren na de levering van het voertuig.

7. Garantie

a. SMART CAR REPAIR biedt een levenslange garantie op het geleverde werk ter zake Smart Reparaties en een garantie van drie (3) jaar ter zake van Carrosserie Reparaties. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van een door SMART CAR REPAIR onjuist uitgevoerde Smart Reparatie of Carrosserie Reparatie, binnen voormelde perioden kosteloos door SMART CAR REPAIR zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door SMART CAR REPAIR vastgesteld en hersteld zal worden, en na overlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijke reparatie bij SMART CAR REPAIR. Deze garantie wordt pas verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, waarbij het een aanvang neemt vanaf de uitvoering van de Smart Reparatie of Carrosserie Reparatie.

Uitzonderingen op bovenstaande: Op het polieren van koplampen geeft SMART CAR REPAIR zes (6) maanden garantie. Op het polieren van een voertuig geeft SMART CAR REPAIR geen garantie buiten het bepaalde in artikel 3 sub a van deze voorwaarden. Indien SMART CAR REPAIR, als onderdeel van de dienstverlening, de kalibratie uitvoert van een Advanced Driver Assistance System (ADAS), geldt op deze kalibratie slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot één (1) jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.

b. De in artikel 7a omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 • gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens SMART CAR REPAIR uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig;

 • gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Klant aan SMART CAR REPAIR ter beschikking zijn gesteld;

 • bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig;

 • aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan door een externe of van buiten komende oorzaak;

 • gebreken die na aflevering niet in de onderneming van SMART CAR REPAIR een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en welke door SMART CAR REPAIR aan de Klant kenbaar is gemaakt;

 • opdrachten ten aanzien waarvan SMART CAR REPAIR uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat zij zich niet kan verenigen met een aan haar door de Klant voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

 • te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van SMART CAR REPAIR zijn voorbewerkt.

  c. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 7a vervalt indien:

• de Klant het voertuig niet binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontdekken van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan SMART CAR REPAIR, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht;

 • de Klant SMART CAR REPAIR niet in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te verhelpen;

 • werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan SMART CAR REPAIR, die verband houden met een door SMART CAR REPAIR verrichte reparatie. Deze uitsluiting geldt niet indien SMART CAR REPAIR hiervoor toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Klant kan worden aangetoond.

  d. Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van SMART CAR REPAIR worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

  e. De garantievoorwaarden in dit artikel doen geen afbreuk aan de rechten die de Klant mogelijk heeft op basis van de wettelijke garantie.

  8. Aansprakelijkheid

  a. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

  b. SMART CAR REPAIR is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Klant en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren, noch voor eventuele schade berokkend door brand of overstroming, door hagelslag of door andere natuurfenomenen.

  c. Het voertuig en zijn toebehoren worden door AutoRepairGroup.be uitsluitend (extra) verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op kosten van de Klant.

  c. De aansprakelijkheid van SMART CAR REPAIR is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de tussenkomst van de Klant of enige derde. SMART CAR REPAIR is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage.

  d. Behoudens productaansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van SMART CAR REPAIR beperkt tot – naar keuze van SMART CAR REPAIR – gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de opdracht waarbij de schade is ontstaan. SMART CAR REPAIR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

  e. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SMART CAR REPAIR.

  f. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van SMART CAR REPAIR en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.

  9. Overmacht

a. Een tekortkoming van SMART CAR REPAIR zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand verkeert van overmacht.

b. Indien SMART CAR REPAIR bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder andere sprake in geval van stakingen, import- en exportrestricties, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

10. Vervoermiddel

a. In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets, etc.) door SMART CAR REPAIR aanvaardt de Klant dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De Klant is zowel ten aanzien van SMART CAR REPAIR, als ten aanzien van derden, steeds persoonlijk en met uitsluiting van SMART CAR REPAIR, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal. De Klant vrijwaart SMART CAR REPAIR in dit verband voor claims van derden.

11. Privacy

Iedere partij dient te allen tijde zijn respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze algemene voorwaarden en de respectievelijke overeenkomsten met SMART CAR REPAIR (hierna: “de Overeenkomsten”) zouden worden verwerkt. De Klant verbindt zich ertoe SMART CAR REPAIR geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomsten, behoudens wanneer de uitvoering daarvan onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De Klant verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomsten. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor SMART CAR REPAIR krachtens de Overeenkomsten persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en SMART CAR REPAIR als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van de Overeenkomsten verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alle kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de Klant.

De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomsten worden overgemaakt aan SMART CAR REPAIR en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.12. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

a. Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b. Bij een eventueel geschil over deze voorwaarden of de onderliggende overeenkomst zijn de Rechtbanken van Brussel.